loading

Servicevoorwaarden

Voorwaarden

Op deze pagina beschrijven we de gebruiksvoorwaarden voor de website Favolis.com.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van services van Favolis.com, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze pagina's komt, accepteert deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Beschrijving van Favolis.com

Favolis.com is een website die je in staat stelt om een online verlanglijstje aan te maken. Om het verlanglijstje aan te maken vragen we je een account aan te maken zodat je het lijstje vervolgens kan beheren. Het verlanglijstje kan nadien gedeeld worden met andere personen zodat zij kunnen bekijken wat jij graag zou willen ontvangen.

Persoonsgegevens

We vragen bij de aanmaak van een verlanglijstje op Favolis.com enkele persoonlijke gegevens. Deze gebruiken we uitsluitend voor het optimaliseren van functies op Favolis.com zelf. Informatie die je opgeeft kan mogelijk door andere gebruikers van de website bekeken worden, zoals bij het zoeken naar lijstjes. Verder wordt persoonlijke informatie niet door ons gedeeld met derden zonder toestemming.

Aansprakelijkheid

Favolis.com besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Favolis.com niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Favolis.com de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Favolis.com wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je ons contacteren op contact@favolis.com.

Favolis.com spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Favolis.com kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Favolis.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Favolis.com beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak. Favolis.com aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Favolis.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de aanbiedingen, diensten, communicatie, aankopen, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een gelinkte webshop aanlevert. Favolis.com is slechts een bemiddelaar. Onze website bestaat uitsluitend om gebruikers eenvoudig een overzicht te bezorgen van gewenste cadeaus, eventueel op bepaalde webshops. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat Favolis.com in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen een gelinkte webshop en de bezoeker.

Intellectuele eigendomsrecht

Favolis.com is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van de dienst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de website en/of diensten van Favolis.com wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van Favolis.com, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen.

Creëer een verlanglijstje

Annuleer

Account gegevens

Maak het eenvoudig voor andere om je lijstje te vinden met extra info:

Instellingen verlanglijstje

* Het doel van het wachtwoord is om enkel personen die jij hebt uitgenodigd toegang te verlenen.