loading

Privacy beleid

Favolis.com erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die je aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van onze gebruikers hanteren. Onder 'Gebruiker' verstaan we iedere fysieke en morele persoon die een beroep doet op de diensten van onze website. Dit privacybeleid is van toepassing op https://www.favolis.com, hierna 'Website'.
Door gebruik te maken van onze diensten en deze Website, aanvaard je dat wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen Website. In geen geval is Favolis.com verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Favolis.com geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website. Favolis.com kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Welke gegevens worden verzamelt?

Door de Website te gebruiken of door te klikken op een e-mail van Favolis.com, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën. Favolis.com houdt bijvoorbeeld bij welke pagina's je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welk type webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de Website. Het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn.

Wanneer je een verlanglijstje aanmaakt of een cadeau afvinkt via de Website, vragen wij expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens. Wanneer je de gegevens verstuurd worden deze, samen met je IP adres, opgeslagen voor verder gebruik zoals beschreven in dit privacybeleid. Volgende gegevens kunnen wij opslaan indien je deze aan ons expliciet aangeeft:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • woonplaats
  • e-mailadres
 • event gelinkt aan je verlanglijstje voor bepaalde gelegenheid
 • cadeaus die je graag zou ontvangen

Alle gegevens die Favolis.com verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, inschrijving van de nieuwsbrief, respons per e-mail en telefonisch worden conform bewaard en kunnen gekoppeld worden aan je persoonlijke gegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@favolis.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Favolis.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Facebook en Google Analytics.

Met welk doel verwerken wij persoonlijke gegevens?

Als je onze formulieren gebruikt slaan wij jouw gegevens op in onze databestanden na goedkeuring van ons privacy- en cookiebeleid. We gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen via e-mail om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Om de dienstverlening en gebruiksgemak te optimaliseren zullen wij persoonlijke informatie bij het aanmaken van een verlanglijstje niet automatisch verwijderen. Dit kan handig blijken wil je in de toekomst een soortgelijkend lijstje willen maken of bekijken welke personen welk cadeau hadden afgevinkt. We voorzien wel de optie om steeds het volledige lijstje te verwijderen wanneer je dit zelf wil.

Wie heeft inzage in je gegevens?

Favolis.com verwerkt jouw gegevens strikt vertrouwelijk en deelt je informatie niet met derden die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Favolis.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Favolis.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@favolis.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Favolis.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@favolis.com.

Klacht indienen

Favolis.com benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie of ons contacteren op contact@favolis.com.

Updates privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2019. Favolis.com is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

Creëer een verlanglijstje

Annuleer

Account gegevens

Maak het eenvoudig voor andere om je lijstje te vinden met extra info:

Instellingen verlanglijstje

* Het doel van het wachtwoord is om enkel personen die jij hebt uitgenodigd toegang te verlenen.